• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildiAK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda onaylandı.


Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Endüstri, Tecim, Enerji, Doğal Kaynaklar, Informasyon ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üstünde düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme, denetleme faaliyetleri ve yaptırımları uygulayabilme yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki mesuliyet rejiminin belirlenmesi amaçlanıyor.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili şahıs, tesis, aygıt ve maddeler de düzenleme kapsamında yer alacak.

Teklifte, nükleer zararlara ilişkin hukuki mesuliyet hükümlerinin uygulanmasında yer verilmemiş tanımlar mevzusunda Paris Sözleşmesi’nde yer edinen tanımlar esas alınacak.

GENEL İLKELER

Düzenlemeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek faaliyetler mevzusunda genel ilkeler de belirleniyor.

Nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek yada tüzel kişiler, Türkiye’nin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili internasyonal antak kalma ve sözleşmelere uymakla yükümlü olacak.

Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyette; faaliyetin bireysel yada toplumsal açıdan yarar sağlaması, etkinlik sebebiyle maruz kalınabilecek ışınım dozlarının mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulması, bu ışınım dozlarının Nükleer Düzenleme Kurumunca belirlenen doz sınırlarını aşmaması ilkeleri esas alınacak.

Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerle ilgili şahıs, tesis, aygıt ve maddeler güvenlik, güvenlik ve nükleer güvence açısından düzenleyici kontrole doğal olarak olacak. Düzenleyici kontrole ilişkin verilecek muafiyetler ile bu muafiyetlerin sınır ve koşulları, güvenlik ve emniyetle ilgili gerekleri karşılayacak şekilde, dereceli yaklaşım esas alınarak Nükleer Düzenleme Kurumunca yönetmelikle belirlenecek.

Düzenleme kapsamındaki faaliyetlerde güvenlik ve güvenlik, öncelikli olarak sağlanacak.

Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalması riskini doğuracak her türlü faaliyete ilişkin bu riskten etkilenebilecek kişilerin bilgilendirilmesi esas olacak.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #1

YETKİLENDİRME VE DENETİM

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler, Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirimde bulunulmaksızın yada kurumdan yetki alınmaksızın yürütülemeyecek. Bu faaliyetleri yürütmek isteyen gerçek yada tüzel kişiler Nükleer Düzenleme Kurumuna başvuracak. Kurum güvenlik yada emniyetle ilgili ilkeleri esas alarak bildirim yada yetkilendirme gerektiren faaliyetleri belirleyecek.

Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, ışınım tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve ışınım uygulamalarını yürütmek için lisans alınacak. Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yada Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran kurulmuş tüzel kişiler lisans alabilecek.

Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, ışınım tesisi, radyoaktif atık tesislerinin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması, tekrardan işletmeye geçilmesi ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişim yapılması için izin alınacak.

Ek olarak radyoaktif maddelerin ihracatı, ithalatı, taşınması, transit geçirilmesi, nükleer güvence kapsamında, nükleer alanda kullanılmak için hususi tasarımlanmış yada hazırlanmış madde, araç-gereç, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, araç-gereç, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili hızla gelişen teknolojinin ihracatı; nükleer güvence kapsamında kurum tarafınca belirlenen madde, araç-gereç, ekipman, sistem, bileşen yada ilgili hızla gelişen teknolojinin ithalatı ile güvenlik, güvenlik ve nükleer güvence dikkate alınarak kurum tarafınca belirlenen öteki faaliyetler için izin alınması mecburi olacak.

Düzenleme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Nükleer Düzenleme Kurumunca belirlenen faaliyetlerde vazife alacak personele radyasyondan korunmaya yönelik eğitim veren tüzel kişiler, radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kişiler, faaliyetlerde vazife alacak personel, ekipman imalatı icra eden kişiler ile üçüncü taraf nezarete icra eden firmalar için kurumdan yetki belgesi alınacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu, yetkilendirilen kişilere öteki kişiler tarafınca verilecek hizmetler yada güvenlik, güvenlik ve nükleer güvenceye tesir edebilecek öteki faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirebilecek.

Kurum yetkilendirdiği bir etkinlik için güvenlik, güvenlik ve nükleer güvenceye ilişkin uyulması ihtiyaç duyulan koşullar da dahil olmak suretiyle lüzumlu yetki koşullarını belirleyecek.

Kurum tarafınca verilen lisans, izin ve yetki belgesi devredilemeyecek.

Bildirimlere ve yetkilendirmelere ilişkin süreçler, yetkilendirme koşulları, müracaat, yetkilerin kapsamı ve geçerlilik süreleri ile yetkinin yenilenmesi, kısıtlanması, askıya alınması, iptali yada daha ilkin yetkilendirilmiş bir etkinlik için başka bir kişinin yetkilendirilmesine ilişkin mevzular, Nükleer Düzenleme Kurumunca ilgili bakanlıkların görüşü alınarak yönetmelikle belirlenecek.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #2

SORUMLULUK YETKİLENDİRİLEN KİŞİYE AİT OLACAK

Yetkilendirilen tüzel kişiler, verilen yetkinin koşulları kapsamında her türlü mesuliyet kendilerinde olmak suretiyle etkinlik esnasında radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti sağlayacak.

Bir faaliyetin yürütülmesinde güvenlik, güvenlik ve nükleer güvencenin sağlanmasında aslolan mesuliyet yetkilendirilen kişiye ilişkin olacak. Verilen yetkinin koşullarına ve mevzuata uymak, düzenleyici denetim altında olmak yada yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle görevlendirme yapmak, hizmet almak yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmayacak yada ortadan kaldırmayacak.

Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütülmüş olduğu yeri yada tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif deposu yada radyoaktif atığı sahipsiz duracak şekilde terk edemeyecek.

Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, düzenleyici kontrolden çıkarılma ile sona erecek. Yetkilendirilen kişinin işi bırakması, yetkisinin kısıtlanması, askıya alınması ya da iptal edilmesi ve benzeri durumlar sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #3

ONAY

Nükleer tesisler, ışınım tesisleri yada radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha Nükleer Düzenleme Kurumu onayına doğal olarak olacak. Kurum, faaliyetlere ilişkin radyasyondan korunma, güvenlik, güvenlik ve nükleer güvenceyi dikkate alarak onaya doğal olarak başka hususlar belirleyebilecek.

Nükleer Düzenleme Kurumu; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına tesir edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirleyebilecek ve onaya doğal olarak dokunabilecek.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #4

DENETİM VE YERİNDE İNCELEME

Düzenleme kapsamındaki faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler Nükleer Düzenleme Kurumunun denetimine doğal olarak olacak. Kurum, yetkilendirme kapsamında yetkilendirilen kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin faaliyetlerini de denetleyebilecek.

Kurum denetim ve yerinde araştırma kapsamında, neticeleri itibarıyla kurum açısından bağlayıcı olmayacak şekilde araştırma, araştırma, tespit ve raporlama yapmak suretiyle uzmanlık sahibi kamu kurum ve kuruluşları, hususi hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden teknik destek hizmeti alabilecek.

Lisans verilen nükleer tesislerin ve radyoaktif atık tesislerinin sahalarında yapılacak yapılar hakkında Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu’nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu yapılara ilişkin her türlü mesuliyet yetkilendirilen kişiye ilişkin olacak.

Bu yapıların denetimi Nükleer Düzenleme Kurumunca yapılacak. Bu durum yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu kısmen yada tamamen ortadan kaldırmayacak. Denetimler bu mevzuda uzmanlık sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile beraber de yapılabilecek. Kurumun bu kapsamdaki talepleri uzmanlık sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafınca gecikmeksizin karşılanacak.

Nükleer Düzenleme Kurumunun denetimine ilave olarak yetkilendirilen tüzel kişiler, nükleer tesis yada radyoaktif atık tesisine ilişkin yapıların denetimi de dahil olmak suretiyle kurum tarafınca belirlenen faaliyetlerin üçüncü taraf nezarete için yetkilendirilmiş şirketlerden hizmet alacak.

Denetime doğal olarak olanlar, kurum denetçilerinin ve kurum tarafınca görevlendirilen kişilerin görevlerini serbestçe ve zamanında yerine getirebilmeleri için lüzumlu şartları sağlayacak ve koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak.

Nükleer güvence denetimine doğal olarak olanlar, Internasyonal Atom Enerjisi Ajansının Türkiye tarafınca onaylanmış denetçileri tarafınca meydana getirilen denetimlerde, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirecek. Bu denetimlere Nükleer Düzenleme Kurumu temsilcisi refakat edecek.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #5

KURUM DENETÇİLERİ

Kurum denetçileri, Nükleer Düzenleme Kurumunca belirlenen vasıfları taşıyan kurum çalışanı arasından Nükleer Düzenleme Kurulu tarafınca yetkilendirilecek.

Kurum denetçileri ve denetime eşlik etmek suretiyle görevlendirilen öteki kurum çalışanı, denetim amacıyla ilgili bölgelere yada tesislere girmek; faaliyetleri denetlemek ve yerinde incelemek; lüzumlu gördükleri kişilerle görüşmek ve lüzumlu gördükleri hususlarda araştırma, araştırma ve soruşturma yapmak; her türlü data, belge ve kayıtları istemek, incelemek, inceletmek, alıkoymak yada suretini almak; herhangi bir araç-gereç yada numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek yada ettirmek; herhangi bir aleti kullanarak ölçüm, çözümleme, muayene ve kontrol yapmak yada yaptırmak; görsel, işitsel yada yazılı kayıt tutmak yetkisine haiz olacak.

Güvenlik yada emniyetin tehlikeye düşmüş olduğu yada düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Nükleer Düzenleme Kurumu denetçisi, durumu kuruma ve yetkilendirilen kişiye derhal bildirecek. Bu durumda, kurum yetki verilen faaliyetin tamamının yada bir kısmının durdurulması yada sınırlanması da dahil olmak suretiyle lüzumlu tedbirleri aldırabilecek.

Kurum denetçisi, denetim esnasında lüzumlu hallerde mülki yönetim amirlerinden kolluk kuvveti talebinde bulunabilecek. Bu durumda mülki yönetim amirleri ve kolluk kuvvetleri kurum denetçilerine ihtiyaç duyulan desteği gecikmeksizin sağlayacak.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #6

RADYOAKTİF ATIKLAR VE KULLANILMIŞ YAKITLAR

Türkiye’nin egemenlik alanı haricinde yürütülen bir etkinlik esnasında ortaya çıkmış olan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.

Türkiye sınırları içinde üretilmiş ve kullanım süresi dolduğunda menşe ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş ışınım kaynaklarına, radyoaktif atıkların transit geçmesine ve naturel radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemenin ithalatına söz mevzusu yargı uygulanmayacak.

Radyoaktif atıklar çevreye salınamayacak yada bırakılamayacak.

Yürütülen faaliyetlere ilişkin ortaya çıkan kullanılmış yakıtların yada bertaraf hariç radyoaktif atıkların yönetiminde tüm mesuliyet etkinlik için yetkilendirilen kişiye ilişkin olacak.

Tesislerde yürütülen herhangi bir etkinlik sonucu üretilen radyoaktif atıklar başka bir yetkilendirilen kişiye devredilene kadar tesiste depolanacak.

Nükleer santrallerde ortaya çıkan kullanılmış yakıtlar, işletme ömrü süresince nükleer santral sahasında depolanacak.

Faaliyetleri sonucu kullanılmış yakıtı yada radyoaktif atığı üreten yetkilendirilen şahıs, bunların tesis içinde yada tesis dışarısında her türlü taşınmasından görevli tutulacak. İşletmeden çıkarma faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak radyoaktif atıkların her türlü sorumluluğu yetkilendirilen kişiye ilişkin olacak.

Türkiye’nin egemenlik alanında meydana getirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkan radyoaktif atıklar Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafınca bertaraf edilecek.

Sahipsiz radyoaktif madde tespit edilmiş olduğu takdirde TENMAK, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak lüzumlu tedbirleri alacak yada aldıracak, bertaraf dahil lüzumlu iş ve işlemleri yürütecek.

TENMAK, yetkilendirilen kişilerin görüşlerini de alarak radyoaktif atıkların ve kullanılmış yakıtların yönetimine ilişkin ulusal radyoaktif atık politikası ve stratejisinin belirlenmesine esas Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planı Taslağı’nı, sonu 0 ve 5 ile biten yılların sonuna kadar hazırlayacak, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına sunacak. Bakanlık, Nükleer Düzenleme Kurumunun görüşünü alarak Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planı’nı belirleyecek.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi #7


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?