• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Emekli ve memurlara ek zam Resmi Gazete’de

Emekli ve memurlara ek zam Resmi Gazete’de


Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Icra eden, emekli ve memurlara ek zam yapılmasını da içeren kanun Resmi Gazete‘de gösterildi.

Asgari tutara meydana getirilen zamanı zamdan sonrasında emekliler için de adım atıldı, yürürlüğe giren kanunla birlikte işgören ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam yapılmış oldu.

Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltildi.

Buna gore, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak.

Böylece söz mevzusu toplu sözleşmeye gore, 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022’den geçerli olmak suretiyle yüzde 27,9 oranında yapılması ihtiyaç duyulan zam, yüzde 30,95’e çıkarıldı.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişim yapılmış oldu.

Buna gore, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ilişik para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üstlerine ihtiyati önlem yada ihtiyati haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin oluşturulan davalarda, dava mevzusu tutarın yüzde 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması sonucu verilemeyecek.

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlandı. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.

Bu durumda kısmen meydana getirilen ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak suretiyle devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLDU

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltildi.

Buna gore, işveren tarafınca ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen meblağ, firmalar tarafınca emeklilik nezaret merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik nezaret merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden meydana getirilen katkı oranı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulmuş olan ödenekten iştirakçilerin ilgili hesaplarına firmalar vasıtasıyla aktarılmak suretiyle emeklilik nezaret merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim senesinde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ilişik hesaplamaya ilişkin devrin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.

Anılan sınırı aşan katkı payları için bakanlığın uygun görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı oranı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik meydana getirilen düzenleme, sistemde yer edinen katılımcılara da uygulanacak.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Kanuna gore, BOTAŞ tarafınca bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il yada bölge bazında kademeli naturel gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Kanunla, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ek fiyat farkı ve/yada sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklenecek. Türkiye ve dünyada ham madde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanmış olan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar sebebiyle 1 Aralık 2021’den ilkin Kamu İhale Kanunu’na gore ihalesi meydana getirilen ve bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla devam eden yada bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin fesih yada tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü meydana getirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üstünden meydana getirilen sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021’de meydana gelen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin yargı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021’de ihalesi meydana getirilen işlerde ihale tarihinin içinde bulunmuş olduğu aya ilişik endeks, 1 Temmuz 2021’den ilkin ihale edilen işlerde ise Haziran 2021’e ilişik endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme tutarları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üstüne sözleşmesine gore hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir zamanı itibarıyla aranacak olup devirden meydana gelen engelleme ve yaptırımlar uygulanmayacak.

Yüklenimi ortak girişim tarafınca yürütülen sözleşmelerde ortaklar içinde devir yada hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi yada sözleşmenin devri için idareye müracaat süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu İhale Kanunu’ndan kural dışı edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üstünden meydana getirilen sözleşmeler için idareler tarafınca bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021’den ilkin ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına gore gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafınca düzenlemeler yapılabilecek.

Kamu kurumu durumunda meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu yada bu kurum yada birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üstünden meydana getirilen sözleşmelerde, maddeye gore fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kurum yada üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TL VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Yasayla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 içinde oluşturulan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak suretiyle Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, hususi düzenleme devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için bakanlık bütçesinde mevcut yada yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Gömü ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek şahıs kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden ilkin kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye yada 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Gömü ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Merkez Bankası ve bankalardan lüzumlu veri ve bilgiyi talep edebilecek. Merkez Bankası yada bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği biçim ve süreler içinde vermekle yükümlü olacak. Veri ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafınca aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka görevli olacak. Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten öğrenim edilmiş olduğu tarihe kadar Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanun’a gore hesaplanacak gecikme zammıyla beraber söz mevzusu kanun hükümlerine gore öğrenim edilecek.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?